Vilkår for budgiving

Generelt om budgiving

 • Våre auksjoner er til enhver tid oppdatert med høyeste bud.
 • Alle kjøretøy / gjenstander hos oss annonseres med utropspris.
 • Crifo AS kan selge kjøretøyet/gjenstanden til høyeste akseptable bud eller til oppnådd minstepris.
 • I noen tilfeller vil kjøretøy/gjenstand bli solgt under minstepris, i andre tilfeller blir kjøretøyet/gjenstand stående til minstepris er oppnådd.

Budgivers ansvar

 • Det er budgivers ansvar å følge med på oppdateringer av høyeste bud.
 • Hvis budgiver trekker seg etter avsluttet budrunde, eller avtale om kjøp er gjort, vil budgiver bli fakturert med et gebyr på kr. 3000,- + mva.
 • Om dette gebyret IKKE blir betalt, vil kravet bli fulgt opp av Crifo.

Forlengelse av budfrist

Budfristen forlenges automatisk med 5 min. fra siste innkomne bud dersom det er igjen mindre enn 5 minutter av gjeldende auksjon.

Kontroll av bud

 • Crifo kan til enhver tid kontrollere budgiver vedrørende budet.
 • Ved ikke kontakt med budgiver under budprosessen, forbeholder Crifo seg retten til å forkaste budet.
 • Selger forbeholder seg retten til å forkaste ethvert inngitt bud.
 • Viser videre til Kjøpslovens § 19 og Forbrukerkjøpsloven § 17.

Administrasjonsgebyrer

I tillegg til kjøpesummen kommer et administrasjonsgebyr etter følgende satser:

Kjøretøy

Ved kjøp Inntil 9.999:kr. 2.000 inkl. mva.
Ved kjøp fra 10.000 – 19.999:kr. 3.000 inkl. mva.
Ved kjøp fra 20.000 – 99.999:kr. 4.500 inkl. mva.
Ved kjøp fra 100.000 – og oppover:kr. 5.500 inkl. mva.

Løsøre

Ved kjøp fra 0 – 2.000:kr. 500 inkl. mva.
Ved kjøp fra 2.001 – 5.000:kr. 1.000 inkl. mva.
Ved kjøp fra 5.001 – 10.000:kr. 2.000 inkl. mva.
Ved kjøp fra 10.001 – oppover:kr. 3.000 inkl. mva.

Henting og overtakelse

 • Når kjøp er avtalt må kjøretøyet / gjenstanden hentes inne 3 dager (Lokalt). Etter dette påløper lagerleie på kr.100 pr. døgn.
 • Kjøretøyet / gjenstanden leveres i besiktiget stand og UTEN NOEN FORM FOR GARANTI. Kjøper forplikter umiddelbart under utlevering/henting og kontrollere gjenstanden i henhold til tilstand. Kjøper er selv ansvarlig for godkjenning / registrering.
 • Kjøper er selv ansvarlig for betaling av omregistreringsavgiften, samt årsavgift for inneværende år med evt. gebyr.
 • Kreditor / selger forplikter seg til å slette evt. pant registrert i Brønnøysundregisteret, med unntak av alle oppgitte skyldige offentlige avgifter m/ gebyr.

Utropspris

Utropsprisen er den pris som budene starter ved. Det er ikke mulig å by lavere enn utropsprisen.

Minstepris

Minsteprisen (laveste aksepterte pris) er det beløpet som selger minimum krever for å få selge varen. Minsteprisen vil ikke vises på auksjonen, men man vil se en melding som sier om høyeste bud er over eller under minstepris. Bud er bindende selv om minstepris ikke er oppnådd, og handelen kan bli gjennomført dersom selger aksepterer budet. Selger er ikke forpliktet til å akseptere høyeste bud selv om minsteprisen er oppnådd.

Budperiode

For hver auksjon er det fastsatt en budperiode med et start- og sluttidspunkt. Dersom et bud registreres i løpet av de siste 5 minuttene av budperioden, forlenges budperioden automatisk med 5 minutter fra siste bud er mottatt. Kun bud som inngis i budperioden vil bli registrert. Forlengelse av budperioden ved tekniske problemer: Ved tekniske problemer kan Crifo forlenge budperioden, etter egen rimelig vurdering. Selger og budgiverne vil ved slik forlengelse bli informert pr. e-post.

Budøkning og bindende bud

Alle auksjoner har en forhåndsdefinert minimum budøkning. Nytt bud som inngis, må alltid tilsvare minst høyeste eksisterende bud med tillegg av minimum budøkning for at budet skal bli registrert.

Et bud er bindende når det er registrert på nettsiden eller på annen måte mottatt av Crifo. Dette gjelder uavhengig av hvorvidt det er andre enn den som er registrert som kontoinnehaver av Min Side som faktisk har inngitt budet. Et registrert bud kan ikke slettes av budgiver. Ethvert bud er bindende fra avgivelse og til og med to virkedager beregnet fra og med første virkedag etter at budperioden har utløpt, eller inntil et tidligere tidspunkt hvor:

 1. Nytt og høyere bud er registrert på nettsiden, eller
 2. Den aktuelle auksjonen er kansellert.

Budgiver som har høyeste bud ved utløp av budperioden, vil i løpet av akseptperioden få tilbakemelding fra Crifo på vegne av Selger dersom budet er akseptert. Dersom aksept ikke er sendt eller på annen måte gitt til budgiver ved utløpet av akseptperioden, er budet ikke lenger bindende.

Automatisk budgivning

Automatisk budgivning er som standard på for våre auksjoner og vil være aktivt etter at minsteprisen er passert. Ved automatisk budgivning, skal du legge inn det beløpet som du maksimalt er villig til å by på varen, og auksjonssystemet vil fortsette å by på dine vegne inntil ingen andre byr over deg eller til ditt maksimale bud blir overbudt. Ved automatisk budgivning registrerer brukeren det høyeste beløpet brukeren ønsker å by for en vare. Budet må minimum settes til høyeste gjeldende bud pluss minste tillatte budøkning. Ved bruk av automatisk budgivning vil det automatisk plasseres bud for brukeren med minste tillate budøkning inntil brukerens angitte maksimale bud er nådd. Dersom brukerens autobud ikke vil overgå høyeste bud pluss minste tillatte budøkning, vil det ikke bli lagt inn bud for brukeren. Et allerede registrert autobud kan, på lik linje med andre registrerte bud, ikke slettes av budgiver.

Eksempel:

 1. Utropspris er satt til 5.000,- og budøkning er satt til 500,-
 2. Bruker plasserer et automatisk bud på 10.000,- og et bud på 5.000,- vil være synlig som høyeste bud
 3. En annen bruker byr 5.500,- på den samme varen
 4. Umiddelbart etter dette vil systemet på vegne av første budgiver plassere et bud på 6.000,- og kolonnen «auto» vil bli markert i budhistorikken.
 5. Slik vil det foregå inntil maksbudet til den første brukeren er passert eller til andre budgivere gir seg og førstnevnte budgiver sitter igjen med det høyeste budet

Aksept av bud

Aksept av et innkommet bud skal skje fra Crifo (på vegne av Selger) til den aktuelle Budgiver innen utløpet av akseptperioden. Aksepten skjer vanligvis per e-post eller ved oversendelse av kontraktsdokument for signering. Selger har ikke selv adgang til å akseptere et bud.

Bindende kjøpsavtale og kontraktsdokumentet

Bindende avtale om overdragelse av varen er inngått mellom selger og kjøper når Crifo (på vegne av Selger) har akseptert budgivers bud.
Kontraktsdokumentet er en lett tilgjengelig dokumentasjon på kjøpsavtalen som sendes fra Crifo (på vegne av selger) til kjøper for kjøpers signering. Kjøpsavtalen, herunder auksjonen og vilkårene, vil inngå i kontraktsdokumentet. Betingelser avtalt mellom kjøper og selger (herunder informasjon gitt om varen) utgjør en del av kjøpsavtalen selv om det ikke er inntatt i kontraktsdokumentet. Formålet med kontraktsdokumentet er å gi partene lett tilgjengelig dokumentasjon på kjøpet.
Kjøper skal snarest mulig og senest to virkedager etter at kjøper har mottatt kontraktsdokumentet signere kontraktsdokumentet og returnere dette til Crifo. 

Dersom kjøper ikke returnerer signert kontraktsdokument, kan selger for kjøpers regning nekte overlevering av varen, selv om kjøper har innbetalt totalsummen.

Betalingsdetaljer

Samtidig som Crifo sender kjøper kontraktsdokumentet, skal Crifo sende betalingsdetaljer til kjøper for kjøpers innbetaling av totalsummen til Crifo sin klientkonto.

Mislighold fra kjøpers side

Ved forsinket betaling skal kjøper betale den til enhver tid gjeldende forsinkelsesrente etter forsinkelsesrenteloven til selger, fra og med dagen etter forfall og til betaling skjer. Dersom kjøper ikke har betalt totalsummen senest fem (5) virkedager fra og med forfall anses kjøper for å ha vesentlig misligholdt kjøpsavtalen, og selger kan da velge å heve kjøpsavtalen.
Selger tar forbehold om at selgers hevingsrett står ved lag i de tilfeller som er regulert i Kjøpsloven § 54 (4) og Forbrukerkjøpsloven § 45 (3).

Ved kjøpers mislighold av kjøpsavtalen

Ved kjøpers mislighold av kjøpsavtale, kan selger benytte momenter nevnt i kjøpsavtalen(vilkårene) og andre misligholdsbeføyelser selger har etter bakgrunnsretten (Kjøpsloven / Forbrukerkjøpsloven).